DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: deze verkoops-, leverings- en betalings­voorwaarden;

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemel­vaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd;

Dagen: alle kalenderdagen;

Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop

Looptijd van de overeenkomst: de periode liggende tussen de datum van afgifte van de order en het einde van de overeengekomen tijd van levering;

Intellectueel eigendomsrecht: merkrecht en/of auteursrecht en/of tekening en modelrecht en/of octrooirecht;

Private label: alle producten al dan niet gebaseerd op een of meerdere van koper afkomstig(e)  monster(s) en/of tekening(en) en/of foto´s die door verkoper alleen op basis van diens materialen worden vervaardigd maar die door verkoper wel (moe­ten) worden voorzien van het label/merk(teken) van de koper;

Label/merk(teken): een van de koper afkomstig en/of door deze voorgeschreven in en/of aan en/of op

het door koper gekochte product  te verwerken herkenningsteken en/of -woord en/of afbeelding.

1.           OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2.           ORDERS

Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper koper binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst/or­der gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de verkoper in ieder geval toe indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.

3.           LEVERING

1. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

a. indien de zaken door of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken;

b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;

c. bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van de koper.

2. Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de koper.

3. Behalve voor afgehaalde zaken verzorgt de verkoper ten behoeve van de koper de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico's. In geval van schade wikkelt de verkoper de schade met de verzekeraar af.

4. Voor zendingen ter waarde van € 250 en hoger neemt de verkoper de vrachtkos­ten tot kantoor of magazijn van de koper voor zijn rekening. Voor zendingen ter waarde van minder dan € 250 worden € 8,50 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht

5. Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de verkoper had kunnen leveren.

4.           LEVERINGSTERMIJN

1. Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeen­gekomen met dien verstande dat de looptijd van een overeenkomst tenminste 7 werkdagen dient te zijn. Indien de tijd van levering slechts is aangeduid met "spoed", "direct", "uit voorraad" of woorden van gelijke strekking, wordt geacht dat koper en verkoper een leveringstermijn van 10 werkdagen zijn overeen­gekomen, ingaande op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de tijd van levering niet is aangeduid, wordt geacht dat koper en verkoper een leveringstermijn van 30 werkdagen zijn overeengekomen, ingaande op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

2. De verkoper heeft recht op een voorleveringstermijn van 10 werkdagen, eindigende daags voor de leveringsdatum.

3. De verkoper heeft, behoudens het gestelde in lid 4, recht op een naleve­ringstermijn van 10 werkdagen, ingaande daags na afloop van de leveringstermijn c.q. ingaande daags na de leveringsda­tum.

4. Geen recht op een naleveringstermijn bestaat, wanneer de looptijd van de overeenkomst niet langer is dan 10 werkdagen;

5. Zaken, waarvan de levering plaatsvindt na de naleveringstermijn c.q. in de gevallen bedoeld in lid 4 na de leveringsdatum c.q. na de leveringstermijn, kunnen door de koper worden geweigerd, dan wel binnen 5 werkdagen na ontvangst aan de verkoper op diens kosten worden teruggezonden bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de zaken te hebben aanvaard.

6. De koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet of niet tijdige levering, indien hij de verkoper na afloop van de naleveringstermijn c.q. indien geen recht op een naleveringstermijn bestaat, na de leveringsdatum c.q. na afloop van de leverings­termijn schriftelijk heeft gesommeerd binnen 6 werkdagen na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en de verkoper daarmede in gebreke blijft.

7. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn, indien of voorzover zij niet binnen drie maanden na afloop van de leverings­termijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geschied op verzoek van de verkoper dan wel van opschorting der levering in de gevallen, bedoeld in artikel 6 lid2. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der partijen recht op schadevergoeding. Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing, indien de koper vóór afloop van bedoelde termijn van 3 maanden nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding conform lid 6 heeft gevorderd.

5.           KLACHTEN

1. Onder klachten worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanig­heid ener leverantie.

2. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van koper, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 12 werkdagen na de levering in het bezit van de verkoper is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.

3. Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken, echter nimmer later dan 6 maanden na factuurdatum.

4. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.

5. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.

6. Garanties omtrent de technische hoedanigheden der zaken zijn slechts van kracht, indien deze door de verkoper schriftelijk aan de koper zijn bevestigd dan wel door middel van etiketten of anderszins op de zaken zijn aangeduid.

7. Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft de verkoper het recht de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering plaats vindt:

a. indien de klacht betrekking heeft op zichtbare gebreken: vóór de leveringsdatum c.q. vóór het einde van de leveringstermijn, vermeerderd met de duur van de naleveringstermijn, indien daarop recht bestaat, dan wel binnen 20 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen;

b. indien de klacht betrekking heeft op gebreken als bedoeld in lid 3: binnen 20 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen, doch niet later dan 45 werkdagen na de levering dan wel niet later dan 45 werkdagen na de leveringsdatum c.q. na afloop van de leveringstermijn.

6.           BETALING

1. Alle facturen en boekingen van vorderingen dragen dezelfde datum als die, waarop de desbetref­fende zaken zijn geleverd. De betalingstermijn is, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen netto.

2. De verkoper heeft tegenover de koper, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

a. onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;

b. de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkhe­den, voor de aanmaak of bewerking nodig is;

c. de desbetreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring;

d. één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan de koper niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring.

Tot de uitoefening van de onder a, b en c genoemde rechten kan eerst worden overgegaan nadat de verkoper de koper een termijn van 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de koper daarmede in verzuim blijft, terwijl het onder d genoemde recht eerst zal worden uitgeoefend indien de koper niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van de verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen de koper uit hoofde van bedoelde overeen­komst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan de verkoper te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

3. Indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaar­dig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft verkoper zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 2

4. Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is de koper de wettelijke rente ex artikel 6:119 A BW verschuldigd over het nog verschuldigde. Indien verkoper na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” - verschuldigd.

7.           EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgegaan:

a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;

b. de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;

c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;

2. Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aange­toond.

3. De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 7 lid 2 c en d  desverlangd aan deze terug te geven.

Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de markt­waarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

8.           OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de verkoper resp. de koper redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.

2. De verkoper resp. de koper zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

3. In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoe­ding.

4. In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

5. Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpar­tij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

9.           INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT EN PRIVATE LABEL

1. Verkoper garandeert, dat hij met de door hem aan koper verkochte zaken geen enkel intellectu­eel eigendomsrecht schendt en vrijwaart koper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

2. De in lid 1 omschreven garantie en vrijwaring geldt niet voor zaken, die geheel of gedeeltelijk conform specificaties/tekeningen/foto´s van de koper zijn of moeten worden vervaardigd alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige monsters en of instructies bij private label zaken.

3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen, waarvan de private label zaken moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart verkoper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen.

4. Indien er m.b.t. private label zaken sprake is van een gerechtvaardig­de klacht waarbij de gereclameerde zaken niet conform artikel 6 lid 6 van deze voorwaarden hersteld dan wel vervangen kunnen worden, heeft verkoper het recht deze zaken aan derden te verkopen onder gehoudenheid van algehele verwijdering van het la­bel/merk(teken) van koper dan wel, indien verwijdering van label/merk(teken) niet mogelijk is zonder de gereclameerde zaken hierdoor te beschadigen, het recht deze zaken 1 jaar na constatering van de klacht voorzien van het label/merk(teken) van koper aan derden te verkopen.

5. Indien verkoper koper label/merk(teken)loze zaken gebaseerd op van koper afkomstige monsters en/of tekeningen heeft verkocht, garandeert koper dat hij met deze monsters etc. geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart hij verkoper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

6. Indien er m.b.t. deze label/merk(teken)loze zaken sprake is van een gerecht­vaardigde klacht waarbij deze zaken niet conform artikel 6 lid 6 van deze voorwaarden hersteld dan wel geremplaceerd kunnen worden, heeft verkoper het recht deze zaken aan derden te verkopen.

10.         AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor schade die een direct gevolg is van de door verkoper verkochte en geleverde zaken is verkoper, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur waarmede deze zaken zijn geleverd.

2. Voor schade, die een indirect gevolg is van de door verkoper geleverde zaken is verkoper, behoudens opzet of grove schuld slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van verkoper ter zake van deze schade uitkeert.

11.         BELASTINGEN

In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van de koper.

12.         BEVOEGDE RECHTER

 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verkoper, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.